دسته بندی: مجله

مجله Desktop Engineering ژانویه ۲۰۱۱

۱

مجله Desktop Engineering ژانویه ۲۰۱۱ تعداد صفحات : ۵۲ | انگلیسی | پی دی اف | ۱۴ مگابایت این مجله برای مهندسان و تولیدکنندگان صنعتی که از نرم افزارهای مهندسی استفاده زیادی میکنند ،...

مجله science دسامبر ۲۰۱۰

۱

مجله Science دسامبر ۲۰۱۰ تعداد صفحات : ۱۵۳ | انگلیسی | ۲۹ مگابایت | پی دی اف مجله Science، یک مجله علمی است که توسط موسسه پیشرفت دانش آمریکا منتشر شده و یکی از...