مجموعه کتابهای قلابدوزی و شماره‌دوزی و بافت افغان

مجموعه کتابهای قلابدوزی و شماره‌دوزی

شامل دو مجموعه:

۱ – مجموعه ۷۰ کتاب آموزشهای  شماره دوزی و  Cross Stitch از معروفترین استادان هنر شماره‌دوزی و گلدوزی جهان

۲ – مجموعه آموزشهای مربوط به قلاب دوزی افغان شامل بیش از ۴۰۰ طرح و کتاب و مجله مربوط

all5all6

تصاویر مربوط به قلاب بافی افغان

all-afghans

برای خرید این مجموعه ارزشمند و بی نظیر از لینک زیر استفاده کنید:

shop

لیست مجموعه اول کتابها عبارتند از:

Claire Crompton:

 1.   Cross Stitch Card Collection
 2. Picture Your Pet in Cross Stitch
 3. The Knitter’s Bible

Donna Koolers

 1. Donna Koolers 555 Cross Stitch Motifs
 2. Donna Koolers 999 Fabulous Cross Stitch Patterns
 3. Donna Koolers Encyclopedia of Crochet
 4. Donna Koolers Great Cross Stitch Gifts
 5. Donna Koolers Seasons in Cross Stitch

Jana Hauschild Lindberg

 1. Flowers in Cross Stitch_Jana Hauschild Lindberg(partial)
 2. Counted Cross-Stitch Designs For All Seasons_Jana Hauschild Lindberg
 3. Scandinavian Charted Designs_Jana Hauschild Lindberg
 4. Scandinavian Cross Stitch Designs_Jana Hauschild Lindberg

Jane Greenoff

 1. Cross Stitch Antique Style Samplers by Jane Greenoff
 2. New Cross Stitchers Bible by Jane Greenoff 2007

Jayne Netley Mayhew

 1. Cats of the World in Cross Stitch
 2. Cross Stitch Animal Collection
 3. Cross Stitch Flowers
 4. Cross Stitch Safari

Joan Elliott

 1. ۲۰۰۱ Oriental Odyssey  by Joan Elliott
 2. ۲۰۰۴ Cross Stitch Sentiments and Sayings_Joan Elliot
 3. ۲۰۰۵ Native American Cross Stitch_Joan Elliott
 4. ۲۰۰۶ Cross Stitch Fairies_Joan Elliott
 5. ۲۰۰۶ Magical Cross Stitch_various including Joan Elliott
 6. ۲۰۰۷ A Womans World in Cross Stitch_Joan Elliott
 7. ۲۰۰۷ Cross Stitch Wit and Wisdom_Joan Elliott
 8. ۲۰۰۸ Bewitching Cross Stitch_Joan Elliott
 9. ۲۰۰۹ Spell It Out_Joan Elliott
 10. ۲۰۱۰ Cross Stitch Greeting Cards_Joan Elliot
 11. ۲۰۱۱ Fairy Enchantment_Joan Elliott
 12. ۲۰۱۱ The Ultimate Joan Elliott Cross Stitch Collection_Limited Edition
 13. ۲۰۱۲ Cross-Stitch Treasures for Children_Joan Elliott
 14. ۲۰۱۳ Christmas Cross Stitch Treasues_Joan Elliott

Mary Engelbreit

 1. Cross Stitch For All Seasons_Mary Engelbreit
 2. Cross Stitch Make a Wish_Mary Engelbreit

Sue Cook

 1. Art Nouveau
 2. Cross Stitch Alphabets

سایر نویسندگان

 1. ۱۰۰ Cross Stitch Xmas Ornaments
 2. ۱۰۰ Weekend Cross Stitch Gifts
 3. ۱۰۱ Christmas Designs Book_Better H and G
 4. ۱۰۱ Cross Stitch Patterns for Every Season
 5. ۵۰۰ Cross Stitch Blocks
 6. ۵۰۱ Cross Stitch Designs_Sam Hawkins
 7. ۲۰۰۱ Cross Stitch Designs_Better H and G
 8. All Our Yesterdays Cross Stitch Collection by DMC
 9. Art Nouveau Cross Stitch
 10. Blue and White Cross Stitch_Helena Turvey
 11. Celtic Cross Stitch
 12. Cross Stitch Angels_David and Charles
 13. Cross Stitch Cuties_David and Charles
 14. Cross Stitch Designs_Graeme_Ross
 15. Cross Stitch in Blue and White
 16. Cross Stitch Patterns for Mother Goose’s Words of Wit and Wisdom
 17. Cross Stitch Silhouettes_350 motifs
 18. Danish Cross Stitch
 19. Fantasy Cross Stitch by Lesley Teare
 20. Flower Fairies Collectors Edition_DMC
 21. Flowers in Cross Stitch
 22. Jane Alford – Samplers in Cross Stitch
 23. Marriage Motifs_in French but beautiful and useable
 24. Mother and Baby Animals Cross Stitch_DMC 2009
 25. One Hour Cross Stitch
 26. Plastic Stitch Dictionary
 27. Scandinavian Needlecraft
 28. Stitch Graffiti
 29. Stitch Guide
 30. Sublime Stitching_Hundreds of Hip Embroidery Patterns
 31. The Art of William Morris in Cross Stitch
 32. The Big Book of Cross Stitch_Jan Eaton and Dorothea Hall
 33. The Complete Illustrated Stitch Encyclopedia
 34. Ultimate Book of Fruits and Vegetables

عناوین مرتبط...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Verified by MonsterInsights